Doelstellingen van ISN


 • Het instandhouden en creëren van mogelijkheden voor de in Nederland verblijvende islamieten om te kunnen voldoen aan hun godsdienstige plichten.
 • Het bevorderen van het welzijnsklimaat van de Turks-Islamitische gemeenschap in Nederland.
 • Het bevorderen van de mogelijkheden tot geestelijke ontplooiing van de in Nederland verblijvende de islamieten.

De stichting tracht deze doelen onder meer te verwezenlijken door:

 1. Het verstrekken van voorlichting op religieus gebied aan de in Nederland verblijvende islamieten;
 2. Het verstrekken van culturele en sociale diensten en het bieden van hulp aan in Nederland wonende islamieten;
 3. Het verstrekken van voorlichting en het bieden van hulp aan mensen, die willen toetreden tot het Islamitische geloof;
 4. Het verzorgen van radio- en televisie-uitzendingen (al dan niet in samenwerking met omroeporganisaties) om mensen kennis te laten maken met het Islamitische geloof;
 5. Het in samenwerking met de Kerken in Nederland en andere religieuze groeperingen ontplooien van activiteiten gericht op het doel van de stichting;
 6. Het uitzeden van religieuze medewerkers en voorlichters naar gebieden, waar veel islamieten wonen;
 7. Het ontplooien van de noodzakelijke activiteiten in Nederland en in Saoedi-Arabië welke verband houden met de bedevaart;
 8. Het bieden van hulp aan in Nederland wonende islamieten bij besnijdenissen en bruiloften;
 9. Het treffen van noodzakelijke maatregelen voor het overbrengen van de stoffelijke overschotten van in Nederland overleden islamieten nar hun vaderland;
 10. Het stimuleren en coördineren van het onderwijs in het Islamitische geloof;
 11. Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het islamitische geloof;
 12. Het onderwijzen van diegenen, die in moskeeën en gebedshuizen een functie bekleden;
 13. Het geven van Koran- en taallessen;
 14. Het oprichten en besturen van scholen, die onderwijs gaan geven in het islamitische geloof;
 15. Het doen vertalen van boeken op het gebied van de koranwetenschap, andere Islamitische wetenschappen en de Islamitische kunst; het (doen) drukken en (doen) uitgeven van deze boeken, het openen en instandhouden van bibliotheken;
 16. Het eventueel in samenwerking met bevoegde Nederlandse instanties organiseren en in praktijk brengen van onderwijs in het Islamitische geloof aan islamitische kinderen;

Overeenkomstig de doelen en middelen uit de statuten van de Islamitische Stichting Nederland, worden er de onderstaande activiteiten ontplooid door diverse werkeenheden.

 1. Organisatie van religieuze activiteiten in moskeeën
 2. Activiteiten op het gebied van projecten, bouw, renovatie en opening van moskeeën
 3. Conferenties
 4. Seminars-bijeenkomsten
 5. Begrafenisfonds
 6. Begrafenisfirma
 7. Bedevaartsorganisatie
 8. Het aannemen van gelden t.b.v. offers
 9. Geven van beurzen uit middelen van de stichting
 10. Distributie van boeken en kalenders
 11. Uitgeverschap en vertalingen
 12. Jongerenafdelingen
 13. Vrouwenafdelingen
 14. Vieringen van religieuze en nationale feesten
 15. Interreligieuze dialoog
 16. Educatief centrum gültepe
 17. Hulpacties
 18. Organiseren van Open dagen
 19. Wedstrijden